Bird of Paradise - Streltzia Nicolai

Bird of Paradise - Streltzia Nicolai

  • $35.99
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


  • 6" pot
  • White